<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Lommelse Schuttersgilden > Geschiedenis

 

 

Geschiedenis

Eeuwenlang bestaan er schuttersgilden in Lommel. Twee wereldoorlogen en een mislukte aanpassing aan de moderne tijd betekende echter de teloorgang van de oudste Gilden. Rond 1965 schonken de nog resterende leden van de Sint-Jorisgilde en de Sint-Barbaragilde hun archiefstukken, waarvan sommige dateren uit de 16° eeuw, in permanente bruikleen aan het plaatselijk museum.

Gelukkig zat er nog genoeg energie in de drie andere Lommelse Gilden. De Sint-Sebastiaan-, de Sint-Ambrosius- en de Sint-Jozefgilde bleven hun activiteiten ontplooien, zij het met hoogte- en laagtepunten.

Zij hielden wel hun feestavonden en schietwedstrijden, begeleidden processies en optochten, maar verder als hun eigen parochie kwamen ze niet. De inbreng van jonge bestuursleden bracht in de tachtiger jaren een heuse omwenteling in die bijna slapende verenigingen. Er werd prompt beslist een jaarlijks verbroederingstornooi tussen de drie gilden te organiseren en hun uitrusting aan te passen. Zo werden de oude geweren, waarvan sommige nog dateerden van voor de tweede wereldoorlog, vervangen en echte schietterreinen aangelegd. Ze werden lid van de Lommelse Cultuurraad om hun culturele inslag te accentueren.

De viering van het 1000-jarig bestaan van Lommel gaf het sein tot een nog intensere samenwerking en groei van het Gildenleven. In hun nieuwe, prachtige middeleeuwse uniformen organiseerden de Lommelse Gilden een onvergetelijk, door 5.000 mensen bijgewoond, Gilden- en Schuttersfeest. 1.000 gildenleden uit Noord-Brabant (Nl) en Limburg (B) maakten er een echt feest van vriendschap en solidariteit van. De folkloristische optocht mondde uit in een massale opmars en een aangrijpende openingsceremonie. Op diverse terreinen gingen nadien de schietwedstrijden, het vendelzwaaien, trommen en bazuinblazen door. In de feesttent werden ondertussen volksdansen opgevoerd en de unieke tentoonstelling van gildenzilver, vaandels en archiefstukken lokten meer bewonderaars dan een gewoon museum zich kan dromen. Het programma bood inderdaad een zo brede waaier van alle aspecten van het rijke gildenleven, dat vele neutrale toeschouwers zich nadien afvroegen: “ik wist niet dat dit nog bestond en dat het zo mooi was!” En in die woorden lag en ligt nog altijd de boodschap die de Lommelse Gilden duidelijk begrepen hebben. Het bewaren van hun eigenheid en van de traditionele waarden, en dat durven tonen aan de anderen. Daarmee kan respect en erkenning worden afgedwongen.

Eén gilde kan veel, meerdere gilden kunnen nog meer. Gezamenlijke initiatieven werden uitgewerkt en toch bleef iedere Gilde zijn identiteit behouden. Om de samenwerking tussen de Sint-Sebastiaan-, de Sint-Ambrosius- en de Sint-Jozefgilde een vast, juridisch karakter te geven, werd de vzw De Lommelse Schuttersgilden opgericht. Ze werden lid van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden, de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Een eigen website www.lommelseschuttersgilden.be werd geopend om de kennis over het Gildenwezen een bredere uitstraling te geven.

Wanneer het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden voorstelde het 8 ste Nationaal Koningschieten op 7 oktober 2001 te organiseren, gingen de Lommelse Schuttersgilden graag op deze uitnodiging in.

De dag begon met een plechtige Gildenmis in de Dekenale kerk. Na de dienst trokken meer dan 50 schuttersgilden, vergezeld van drumbands en fanfares, in groot ornaat voor het défilé en toespraken naar het Raadshuis. Het centrum van Lommel werd door deze 1000 schutters met vliegende vaandels en slaande trommen herschapen worden in een middeleeuws decor.

In de namiddag gingen alle deelnemers zich meten in een historisch schutterstornooi. Het stedelijk motorcrossterrein op de Balendijk fungeerde als feestterrein. De bogen stonden gespannen, de buksen knalden, de trommels roffelden, de bazuinen schalden, de vendels zwaaiden. Eeuwenoude zilveren koningsschilden en nooit geziene archiefstukken werden tentoongesteld. Kortom, alle facetten van het rijke gilden- en schutterswezen kwamen aan bod. Het topgebeuren was echter het Nationaal Koningschieten, waarbij alle Belgische koningen streden om de hoogste eer: de titel van Nationaal Koning.

Na een ongewoon spannende strijd schoot Cyriel Theys, van de Sint-Sebastiaangilde uit Haacht, zich tot 8 ste Nationale Schutterskoning. 

Groot was onze verbazing toen wij kort nadien door het Stadsbestuur tijdens een academische zitting gehuldigd werden en

de Gouden Erepenning met Oorkonde

mochten ontvangen van de stad

Lommel.

Zo stappen de aloude Lommelse Gilden als ereburgers van de stad Lommel de 21 ste eeuw binnen.

Acht jaar later staat de vzw Lommelse schuttersgilden opnieuw in voor de organisatie van het 16e Nationaal Koningschieten te Lommel. In samenwerking met Stad Lommel en Erfgoed zal dit evenement in goede banen geleid worden.
Op zondag 4 oktober 2009 zal het de moeite lonen om eens naar Lommel te komen!

2012 werd een droevig jaar, naast de busramp in Zwitserland waar veel slachtoffers uit Lommel vielen moesten we ook afscheid nemen van Henri Weyen, Hopman van de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde en tevens bestuurslid van de Lommels Schuttersgilden. Henri was gekend als een werker, een echt gildelid en een voorbeeld voor velen.

In november namen we op een waardige manier afscheid van Bart Bastiaans de Voorzitter van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en bestuurslid van de Lommelse Schuttersgilden. Bart werd 39 jaar.

Mogen onze broeders rusten in vrede.

Oktober 2018 waren de Lommelse Schuttergilden opnieuw aan de beurt voor de organisatie van het Nationaal Koningschieten, de 25ste editie.
Het gebeuren vond plaats op Kattenbos.